Ranking funduszy: we wrześniu akcyjne znowu najlepsze

We wrześniu na giełdzie zabrakło wyraźnego trendu. Indeks WIG20 pokazujący zmiany cen akcji największych spółek największych spółek spadł o 1,44 proc., WIG wzrósł o 1,6 proc. a MIDWIG zyskał aż 10,1 proc.

 

Gwałtowny spadek cen surowców oraz wzrost ryzyka politycznego (utrata większości przez koalicji rządowej) spowodował, że inwestorzy niechętnie kupowali walory dużych spółek. Na innych rynkach akcji – w Europie Zachodniej i USA – indeksy we wrześniu wyraźnie rosły, ale rynki emerging markets zachowywały się znacznie słabiej.

Wyniki funduszy akcji we wrześniu były zróżnicowane. Wyraźnie lepsze stopy zwrotu uzyskały fundusze średnich i małych spółek. Wycena jednostek funduszu Pioneer Małych i Średnich Spółek RP wzrosła o 9,1 proc., fundusz Top 25 Małych Spółek wzrósł o 8,9 proc. Stopy zwrotu przekraczające 4 proc. uzyskały także fundusz ING Małych i Średnich Spółek, AIG Akcji i Fortis Akcji. Średnio fundusze akcyjne wzrosły we wrześniu o 2,9 proc.

Fundusze zrównoważone we wrześniu zarobiły dla swoich uczestników średnio 1 proc. Najlepsze z nich Lukas Dynamiczny Polski oraz PZU Zrównoważony wzrosły odpowiednio 3,1 i 2,1 proc., a więc więcej niż najsłabsze fundusze akcyjne.

Średni wynik funduszy stabilnego we wrześniu (0,9 proc.) niewiele różni się od średniej stopy zwrotu funduszy zrównoważonych. Spośród funduszy otwartych najlepsze wyniki uzyskał SEB 4 oraz AIG Stabilnego Wzrostu, których jednostki wzrosły odpowiednio o 1,4 i 1,9 proc.

Wzrost cen na rynku obligacji wpłynął na poprawę wyników nfudnsuzy obligacji. Najlepsze z nich to Allianz Obligacji (wzrósł o 1,1 proc.) i Arka Obligacji (wzrost o 0,9 proc.)

W ubiegłym miesiącu WIG i WIG20 nie zdołały pokonać swoich szczytów z maja, rośnie więc ryzyko wystąpienia korekty. Gorsze od oczekiwanych dane makroekonomiczne świadczące o spowolnieniu wzrostu w USA, wzrost ryzyka politycznego w kraju i większe prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych mogą wpłynąć negatywnie na notowania na rynku akcji w najbliższym czasie.

Z drugiej strony fundamenty polskiej gospodarki pozostają silne i jest zbyt wcześnie, aby twierdzić że ewentualne globalne ochłodzenie koniunktury będzie miało wpływ na sytuacje w polskiej gospodarki.

Komentarz do rankingu:

W grupie funduszy akcyjnych wyraźnie awansował fundusz DWS Polska Top 25 Małych Spółek. Na wysokiej pozycji utrzymuje się również fundusz DWS Polska Akcji Plus. Co ciekawe trzeci fundusz akcyjny DWS (DWS Polska Akcji), osiąga systematycznie najsłabsze wyniki w grupie funduszy akcyjnych. Pozycja lidera nadal należy do funduszu Arka Akcji, choć we wrześniu zmniejszył się dystans dzielący ten fundusz do konkurencji.

W kategorii funduszy zrównoważonych i stabilnego wzrostu w czołówce nie doszło do większych przetasowań. W grupie funduszy obligacyjnych od wielu miesięcy pierwsze miejsca zajmują fundusze papierów dłużnych ze stajni Kredyt Banku. W rankingu na wysokiej, trzeciej pozycji zadebiutował fundusz Pioneer Obligacji Skarbowych, który spełnił kryterium minimum trzyletniej działalności.

Ranking*:

Fundusze akcji

Fundusze zrównoważone

Fundusze stabilnego wzrostu

Fundusze obligacji

Fundusze rynku pieniężnego

* stopy zwrotu na dzień 30 września 2006 r.

Metodologia powstawania rankingu

1. Jakie fundusze obejmuje ranking?

Ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne otwarte, których jednostki uczestnictwa może nabyć inwestor indywidualny, a minimalna pierwsza wpłata nie przekracza 20 tys. zł.

Dodatkowym kryterium doboru funduszy do rankingu jest co najmniej trzyletni okres działalności. Ranking obejmuje fundusze akcji, zrównoważone, stabilnego wzrostu, obligacji i rynku pieniężnego.

2. Stopa zwrotu i ryzyko, czyli jak oceniamy fundusze

Ranking sporządzony został w oparciu o dwa główne kryteria – wyniki i ryzyko. Wyniki funduszy, najlepiej oceniać w dłuższej perspektywie, stąd bierzemy pod uwagę wyniki za ostatnie trzy lata. Ważne jest jakie rezultaty osiągnęli zarządzający zarówno w czasie ożywienia jak i dekoniunktury w gospodarce, jak radziły sobie fundusze gdy były niskie stopy procentowe, a jak gdy były wysokie.

Drugie kryterium to ryzyko. Ryzyko rozumiane jako wahliwość notowań funduszu. Mając do wyboru fundusze o zbliżonej stopie zwrotu ale o różnej wahliwości notowań, lepiej lokować w bardziej stabilny fundusz. Miarą która pozwala ocenić wynik funduszu w stosunku do ryzyka jest wskaźnik Sharpa. W przypadku funduszy obligacji za kryterium ryzyka wykorzystane zostało natomiast odchylenie standardowe w skali roku. Mówi ono o tym o ile przeciętnie wynik funduszu odchyla się od swojej średniej rocznej stopy zwrotu (in plus lub in minus).

3. Co to jest wskaźnik Sharpa?

Wskaźnik Sharpa mówi jak wzrost ryzyka przekłada się na stopę zwrotu. Dodatkowym atutem wskaźnika Sharpa jest odnoszenie stopy zwrotu funduszu do stopy wolnej od ryzyka, równą średniej rentowności bonów skarbowych (ekwiwalent lokat bankowych). Jeśli wskaźnik Sharpa jest większy od 1, to wzrost ryzyka o jednostkę powoduje większy od 1 wzrost wyniku funduszu (ponad stopę wolną od ryzyka). Jeśli wskaźnik Sharpa jest mniejszy od 1, to wzrost ryzyka o jedną jednostkę powoduje mniejszy od 1 wzrost stopy zwrotu.

4. Jak przyznawaliśmy punkty?

W obrębie każdej z dwóch kategorii (ryzyko i stopa zwrotu), pierwsze 12,5% funduszy z najlepszym wynikiem, lub najwyższym wskaźnikiem Sharpa albo najniższym odchyleniem standardowym otrzymywało 1 punkt. Następne 20% funduszy otrzymywało 2 punkty, środkowe 35% funduszy 3 punkty, następne 20% 4 punkty i najsłabsze 12,5% funduszy po 5 punktów. Po zsumowaniu punktów wygrywał fundusz z najmniejszą liczbą punktów. Fundusze z tą samą liczbą punktów zostały przesortowanie według miary ryzyka. W przypadku funduszy obligacji punkty za wynik były przyznawane w skali od 1 do 18 aby zmniejszyć siłę wpływu zmiany odchylenia standardowego na pozycję funduszu w rankingu. Dla funduszy rynku pieniężnego ryzyko nie jest uwzględniane – od pozycji w rankingu decyduje stopa zwrotu.

 

 

 Źródło: www.expander.pl